NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIA

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja w 2024 r.

 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji ustawowych zadań urzędu tj. udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji jest Starosta Rycki z siedzibą w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A. Więcej informacji o danych osobowych i prawach przysługujących w związku z ich przetwarzaniem znajduje się w pliku „Klauzula RODO”.

 

Nieodpłatna pomoc  prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i mediacji.

 

Kto może skorzystać?

 

Z nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji może skorzystać osoba uprawniona, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę poza lokalem, przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • nieodpłatną mediację,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
 • pomoc prawną osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Wykaz miejsc, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Punkty Lokalizacja   Dni i godziny dyżurów
Punkt nieodpłatnej

pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym nieodpłatna mediacja)

 

Nr 1

Starostwo Powiatowe w Rykach
ul. Wyczółkowskiego 10A08-500 Ryki

(pok. 4 – parter budynku)

 

poniedziałek – piątek

w godz. od 1200  do 1600

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym nieodpłatna mediacja)

 

Nr 2

 

Gmina Kłoczew:

budynek Urzędu Gminy Kłoczew

ul. Długa 67A

08-550 Kłoczew

(sala Urzędu Stanu Cywilnego)

poniedziałek

w godz. od 1400 do 1800

Gmina Ułęż

budynek Urzędu Gminy Ułęż

Ułęż 168

08-504 Ułęż

(sala konferencyjna)

wtorek

w godz. od 1200 do 1600

Miasto Dęblin:

budynek Urzędu Miasta Dęblin

ul. Rynek 12

08-530 Dęblin

(sala nr 1)

środa

w godz. od 1400 do 1800

 

Gmina Nowodwór:

budynek Urzędu  Gminy Nowodwór

Nowodwór 71A

08-503 Nowodwór

(sala konferencyjna)

czwartek

w godz. od 1400 do 1800

Gmina Stężyca:

budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Stężycy

ul. Królewska 4

08-540 Stężyca

piątek

w godz. od 1400 do 1800

 

W punktach NPP i NPO mediacji udzielać będą mediatorzy po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na mediację.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

 

Zapisy:

 

Na nieodpłatne porady można zapisać się za pośrednictwem telefonu, adresu e-mail oraz osobiście w Starostwie Powiatowym w Rykach (ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki, pok. 100) w godzinach pracy Starostwa Powiatowego (poniedziałek-piątek godz. 7:30 – 15:30):

 

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z elektronicznej rejestracji wizyt na nieodpłatne porady  poprzez moduł zapisów publicznych w systemie teleinformatycznym NPP-NPO stworzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Po kliknięciu w poniższy link strona internetowa zostanie przekierowana do modułu zapisów dla Powiatu Ryckiego:

 

https://np.ms.gov.pl/lubelskie/rycki

 

Przy rejestracji na nieodpłatną poradę należy podać inicjały imienia i nazwiska oraz numer telefonu.

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.  Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Wspomniane osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie. Wzór oświadczenia można pobrać poniżej.

 

Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ryckiego w 2024 r.

 

 

 

poradnik – prawo administracyjne

poradnik – prawo cywilne

poradnik – prawo karne

poradnik – prawo pracy

poradnik – prawo rodzinne i opiekuńcze

poradnik – prawo ubezpieczeń społecznych