Szlak Ziemii Łukowskiej

Szlak Ziemii Łukowskiej

 

W dniu 13 listopada 2013 r. zakończono prace nad wyznakowaniem szlaku rowerowego na terenie Gminy Kłoczew. Jest on częścią kompleksowego projektu szlaków rowerowych pn. „Szlak Ziemi Łukowskiej” realizowanego pod egidą Lokalnej Grupy Działania „Razem Ku Lepszej Przyszłości” z siedzibą w Łukowie. Terenem działania tej grupy jest obszar powiatu Łukowskiego oraz dwie gminy powiatu ryckiego (Kłoczew i Nowodwór). Dla terenu każdej z gmin tworzony jest odrębny (ale skoordynowany z całą siecią) projekt.

Szlak zaprojektowany i wykonany na terenie naszej Gminy ukazuje jej walory i uroki turystyczne oraz umożliwia dotarcie do nich osobom zainteresowanym aktywnym spędzeniem czasu.

Na naszym terenie dotychczas brakowało wyznaczonego szlaku przeznaczonego dla rowerzystów, dlatego powstała myśl, aby uwypuklić atrakcje Ziemi Łukowskiej i części powiatu Ryckiego tworząc zwartą i skoordynowaną sieć szlaku rowerowego.

Przy tworzeniu koncepcji i przebiegu szlaku brano pod uwagę atrakcyjność obszaru, miejsca które warto pokazać turystom, bezpieczeństwo oraz wygodę podróżowania.

Na terenie naszej Gminy Szlak zaczyna się w miejscowości Huta Zadybska a następnie biegnie przez miejscowości Stryj, Stare Zadybie, Kłoczew, Jagodne i Gózd by dalej poprowadzić do sąsiedniej gminy Krzywda.

Zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem szlaku oraz jego koncepcją (bogato ilustrowany przewodnik).

Zapraszamy do galerii zdjęć szlaku wyznaczonego na terenie Gminy Kłoczew.

Na tej stronie dostępne są szlaki wytyczone na terenie woj. lubelskiego.

 

 

 

Regulamin
korzystania ze
Szlaku Ziemi Łukowskiej

 

 

 

1. Turystyka rowerowa uprawiana jest na własną odpowiedzialność i ryzyko rowerzystów.

2. Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, Nadleśnictwo Łuków lub zarządcy dróg nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane jakością i stanem technicznym nawierzchni a także nie odpowiadają za bezpieczeństwo turystów oraz za szkody i wypadki spowodowane jakością i stanem technicznym dróg przez które przebiega szlak rowerowy.

3. Jazda rowerem po oznakowanych trasach rowerowych odbywa się zgodnie z kodeksem drogowym, na ogólnych zasadach korzystania z dróg publicznych, zaś zasady pierwszeństwa na tych drogach określają przepisy o ruchu drogowym.

4. Turyści korzystający ze szlaku rowerowego przebiegającego na terenach leśnych winni przestrzegać i dostosowywać się do przepisów :

-ustawy o lasach,
-ochrony przeciwpożarowej,
-ochrony przyrody,
oraz znaków informacyjnych.

5. W każdym przypadku korzystający z tras winien dostosować się do wskazań i poleceń zarządcy terenu, przez który szlak przebiega. W szczególności winien dostosować się czasowych ograniczeń wprowadzonych z przyczyn podanych przez zarządcę.

6. Szlabany ustawione na drogach leśnych nie stanowią zakazu wjazdu dla rowerów, pod warunkiem, że nie są oznaczone dodatkowo tablicami lub znakami zabraniającymi ich przekraczania.

7. Technika, sposób oraz szybkość jazdy musi być dostosowana do warunków panujących na trasie. Korzystający z tras winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności warunki atmosferyczne, stan nawierzchni trasy, ukształtowanie terenu, ruch pojazdów oraz pieszych, itp.

8. Turystykę rowerową można uprawiać jedynie w porze dziennej oraz podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, nie stanowiących zagrożenia dla turysty.

9. Kolory tras nie oznaczają trudności technicznych i kondycyjnych, ani długości tras.

10. Zabrania się śmiecenia i pozostawiania nieczystości w miejscach do tego nie przeznaczonych.

11. W miejscu gdzie szlak rowerowy pokrywa się z turystycznym szlakiem pieszym należy bezwzględnie ustąpić miejsca pieszym.

12. Wszelkiego rodzaju imprezy mogą odbywać się jedynie na mocy odrębnych uzgodnień.

13. Korzystanie z tras rowerowych jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem powyższego regulaminu.