Wodociągi i kanalizacja

badanie wody

Badania wody z wodociągów znajdują się naszym BIP kliknij tutaj>>

 

stacja uzdatniania wody wewnątrz

Wodociągi

Urząd Gminy w Kłoczewie informuje, że od dnia 1 maja 2014 r. administratorem sieci wodociągowej jest przedsiębiorstwo:

Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN, CO, GAZ Jurzysta Henryk, ul. Sądowa 12, 08-460 Sobolew

Awarie należy zgłaszać do konserwatora sieci tel. 661 542 031 (do godz. 1600)

lub do administratora sieci pod nr. tel. 601 953 987 (po godz. 1600)

Obecną stawkę za m3 wody reguluje Decyzja W.RZT.70.71.2024_4 z dn. 14.05.2024 r.pdf

Wysokość cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Grupa 1 – Gospodarstwa domowe pobierające wodę do celów socjalno-bytowych, rozliczane w okresach kwartalnych na podstawie wskazań wodomierza głównego.

Grupa 2 – Instytucje użyteczności publicznej podmioty gospodarcze, zaopatrywani w wodę i rozliczani w okresach kwartalnych na podstawie wskazań wodomierza głównego

Grupa 3 – Gmina zgodnie z art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, rozliczana kwartalnie za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe na podstawie pisemnych informacji przekazywanych Gminie przez jednostki straży pożarnej w oparciu o ilość zużytej wody na cele p/pożarowe na podstawie wskazań wodomierza przenośnego.

 

budowa sieci kanalizacji

Kanalizacja

Stawki związane z odprowadzaniem ścieków reguluje Decyzja W.RZT.70.72.2024_5 z dn. 10.06.2024 r..pdf

Wysokość cen i stawek za odprowadzone ścieki

Grupa 1 – Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy oraz posiadający tytuł prawny do budynków mieszkalnych, którzy pobierają wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na cele socjalno-bytowe gospodarstw domowych. Odbiorcy ci rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków w oparciu o ilość zużytej wody ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego, podliczników. Dodatkowo do tej grupy zalicza się instytucje publiczne, jednostki Gminy, strażnice OSP i świetlice wiejskie – ścieki bytowe. Rozliczenie następuję w okresach kwartalnych.

Grupa 2 – ścieki, powstałe w związku z prowadzoną działalnością handlową, przemysłową, produkcyjną, usługową, produkowane są przez drobnych przedsiębiorców w skutek czego powstają ścieki komunalne. Rozliczenie następuję w okresach kwartalnych.

Grupa 3 - odbiorcy korzystający z usług kanalizacyjnych rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody określonych Rozporządzaniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody w danym okresie rozliczeniowym. W tej grupie wyszczególnione zostały gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy oraz posiadający tytuł prawny do budynków mieszkalnych, którzy pobierają wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi lub na cele socjalno-bytowe – ścieki bytowe.  Rozliczenie następuję w okresach kwartalnych.

 

Do pobrania:

Wykaz firm asenizacyjnych - Gmina Kłoczew.pdf

Zgloszenie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni.pdf