Inwestycje

18-09-2023

Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kłoczewie

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącej mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłoczew z (Qd)śr=140m3/d do docelowej przepustowości (Qd)śr=300m3/d I RLM=3000.

Aktualnie do oczyszczalni dopływają ścieki komunalno-bytowe z miejscowości Kłoczew, Kawęczyn, Czernic. Pracująca oczyszczalnia została zaprojektowana na: 1225 RLM, Qdśr = 140 m3/d, Qdmax = 181 m3/d, Qs = 5,8 l/s. Po oczyszczeniu ścieki odprowadzane są do rzeki Okrzejka. Oczyszczalnia ścieków w Kłoczewie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną.

 

Zakres zadania polegającego na rozbudowie oczyszczalni obejmuje:

 • budowę reaktora biologicznego z osadnikiem wtórnym OB6 i OB7,
 • budowę pomiaru ścieków oczyszczonych OB12,
 • budowę infrastruktury technicznej w skład której wchodzą:
  • budowa instalacji wewnętrznych technologicznych, elektrycznych i sterowniczych z urządzeniami technologicznymi w istniejącym budynku hali technologicznej oczyszczalni ścieków,
  • budowa między obiektowych sieci technologicznych i kanalizacyjnych,
  • budowa między obiektowych instalacji elektrycznych, oświetlenia terenu, instalacji sterowniczych,
  • budowa kanału deszczowego,
  • budowa chodników,
  • budowa ogrodzenia terenu.

 

Wykonawcą zadania jest firma AQUA Spółka z o.o. z siedzibą w Tomaszowice Kol 36A.

 

Kolejnym elementem zadania jest wymiana wodomierzy głównych na przyłączach wodociągowych. Wymiana ma celu stworzenie sytemu zdalnego odczytu wodomierzy, obecny odczyt wodomierzy przez inkasenta zastąpiony zostanie odczytem zdalnym. Zainstalowane w ramach wymiany wodomierze posiadały będą urządzenie – nakładkę radiową, która umożliwia zdalny odczyt stanu zużycia wody w dowolnym terminie bez wizyty inkasenta.

W grudniu 2021 dokonamy wymiany ok. 400 wodomierzy w nieruchomościach, z których ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej. Wymianie podlegają tylko wodomierze główne na przyłączach wodociągowych, podwodomierze bezpłatnej wymianie nie podlegają. Wymiana podwodomierzy z funkcją odczyty zdalnego może być dokonana na koszt jego właściciela.

Wykonawcą wymiany wodomierzy jest  firma Netproces z Gdańska.

 

Zadanie jest współfinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych