Inwestycje

08-12-2021

Budowa sieci wodociągowej Przykwa – Julianów

Gmina Kłoczew otrzymała dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 86 091,00 zł. na budowę wodociągu łączącego miejscowości Przykwa i Julianów. Całość zadania to 168 000,00 zł.

Gmina wybuduje 910 m sieci wodociągowej wraz 3 węzłami hydrantowymi. Wójt Gminy – Zenon Stefanowski zwraca uwagę, że realizacja projektu pozwoli na dostęp do wysokiej jakości wody zwłaszcza mieszkańcom, którzy w ostatnim czasie wznieśli nowe budynki w pobliżu drogi powiatowej łączącej dwie w/w miejscowości. Planujemy wykonanie 5 przyłączy w ramach projektu. Ponadto wybudowana infrastruktura pozwoli zniwelować problemy związane z dostawą wody w okresie letnim dla miejscowości najbardziej oddalonych od stacji Uzdatniania Wody w Kłoczewie.

Dzięki realizacji tej inwestycji gmina w pełni wyczerpie limit dostępnych środków w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” finansowanych z PROW.