Inwestycje

08-12-2021

Budowa sieci wodociągowej na ul. Augustynowicza w Kłoczewie

Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej w ul. Augustynowicza w Kłoczewie dz. ewid. nr 547/9, 547/8, 584/2, 3543.

 

Zakres realizacji inwestycji obejmuje:

  1. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na podstawie opracowanego projektu budowlanego,
  2. wykonanie robót budowlanych,
  3. uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
  4. wykonanie prac towarzyszących (geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza),
  5. przygotowanie placu budowy w tym doprowadzanie wody oraz en. Elektrycznej do zasilania zaplecza budowy i na potrzeby odwodnienia wykopów,
  6. urządzenie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
  7. przeprowadzenie prób końcowych, pomiarów oraz oddanie obiektu do eksploatacji.

 

Roboty budowlane obejmują swym zakresem:

  1. budowę sieci wodociągowej z rur wodociągowych D110 mm PEHD PE 100 PN 10 RC zgrzewanych doczołowo, długość sieci 217,0m,
  2. montaż 3 szt. węzłów hydrantowych Dn80 mm – hydrant typu nadziemnego, z zasuwą odcinającą Dn80 fig i automatycznym odwodnieniem,
  3. włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej D110mm PCV.

 

Wykonawcą jest firma Usługi Instalacyjno Sanitarne, Wod-Kan, CO, Gaz Jurzysta Henryk z siedzibą: ul. Sądowa 12, 08-460 Sobolew

Koszt inwestycji to 26 500,00 zł brutto,

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy tj. do 27.08.2021 r.