AKTUALNOŚCI

20-11-2023

INFORMACJA o ustawowej kontroli kompostowników

Informujemy, że w dniach 20 – 30 listopada 2023 roku odbędzie się kontrola nieruchomości, których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika i korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2023 r. poz. 1469) nakłada na Wójta Gminy obowiązek  kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy. W związku z powyższym przez pracowników Urzędu Gminy w Kłoczewie zostaną przeprowadzone doraźne kontrole przydomowych kompostowników.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin.

Zgodnie z wyżej przywołaną ustawą, właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:

  • nie posiada kompostownika przydomowego lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym lub
  • uniemożliwia upoważnionej przez Wójta Gminy osobie dokonanie oględzin nieruchomości,

wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało nie wcześniej  niż po wpływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Wójt Gminy
/-/
Zenon Stefanowski