AKTUALNOŚCI

09-10-2023

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Kłoczew z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024

Wójt Gminy Kłoczew zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Kłoczew w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kłoczew z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.

Program ten jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę kłoczewskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi, w związku z czym zachęcamy do konsultacji, w których mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe. Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy, w sekretariacie.

Uwagi do projektu programu współpracy można zgłosić wypełniając formularz i dostarczając go do Urzędu Gminy w wersji elektronicznej na adres e-mail r.kiliszek@kloczew.pl, na platformie ePuap lub w formie tradycyjnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2023 r.

Informacja o konsultacjach programu współpracy na 2024 r.

Formularz uwag na 2024

Uchwała Program współpracy gm Kłoczew z org pozarz 2024