AKTUALNOŚCI

09-10-2023

INFORMACJA o sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Kłoczew

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), zawiadamiam o zwołaniu na wniosek Wójta Gminy Kłoczew z dnia 6 października 2023 roku sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Kłoczew w dniu 11 października 2023 roku (środa) o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Kłoczew z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Kłoczew,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłoczew na lata 2023 –2029,
3) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na rok 2023
4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
(-)
 Marek Cąkała