AKTUALNOŚCI

09-10-2023

INFORMACJA o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Kłoczew

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Kłoczew z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Gminy Kłoczew,
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłoczew na lata 2023 –2029,
3) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na rok 2023.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
(-)
Jerzy Grzyb

 Przewodniczący Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
(-)
Roman Babik

 Przewodniczący Komisji Edukacji i Spraw Społecznych
(-)
 Marek Cąkała

Przewodniczący Komisji Finansów i Mienia Komunalnego
(-)
 Marian Kryczka

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
(-)
 Michał Filipek

 Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
(-)
Teresa Celej