AKTUALNOŚCI

11-09-2023

Informacja Wójta Gminy Kłoczew o przystąpieniu do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłoczew, informuję, że, wzorem lat ubiegłych przystępujemy do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024.

Głównym celem Programu jest  zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Program zapewni wsparcie następującym osobom:

  1. dzieciom do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osobom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ. U. z 2023r. poz. 100, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Nabór wniosków dla Gminy trwa do 15 września 2023r.

Po zakwalifikowaniu Gminy do Programu, ogłosimy termin naboru wniosków dla uczestników tj.:  w/w osób kwalifikujących się do wsparcia.

 

Kłoczew, 11.09.2023 Wójt Gminy Kłoczew

Zenon Stefanowski