AKTUALNOŚCI

23-08-2023

Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

Uprzejmie informujemy uczniów, rodziców, opiekunów prawnych z terenu Gminy Kłoczew, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 będą przyjmowane w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie ul. Długa 67/4 08-550 Kłoczew od dnia 4 września 2023 r. do dnia 15 września 2023 r.

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 października 2023 r. zaś w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego termin ten upływa z dniem 15 lutego 2024 r.

 

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie w/w terminu, jednakże należy wtedy złożyć pisemne uzasadnienie dlaczego nie było możliwe jego złożenie w ustawowym terminie.

 

Więcej informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego oraz wzory dokumentów znajdują Państwo poniżej:

Informacja 2023 2024

Katalog wydatków kwalifikowanych do rozliczenia stypendium szkolnego

Wzór oświadczenia o nieosiąganiu dochodu

Wzór oświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu

Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego 2023-2024

Załącznik nr 1 do wniosku – więcej niż 3 dzieci

 

Wniosek w formie papierowej można pobrać w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie ul. Długa 67/4, 08-550 Kłoczew.