AKTUALNOŚCI

16-08-2023

Informacja o szacowaniu szkód w wyniku suszy w 2023 r.

Wójt Gminy Kłoczew informuje, że Wojewoda Lubelski podał do wiadomości, iż weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 1350), które regulują mechanizm powołania i działania komisji ds. oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku, o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

PODSTAWĄ OSZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ NADAL BĘDZIE ZŁOŻENIE INDYWIDUALNIE PRZEZ POSZKODOWANEGO PRODUCENTA ROLNEGO WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI SUSZOWEJ

Aplikacja dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Wniosek o oszacowanie szkód dla upraw objętych przez suszę należy złożyć do dnia 15 października br.

Rodzaj upraw objętych suszą oraz zakres w jakim susza występuje na terenie gminy można zweryfikować w systemie monitoringu suszy rolniczej prowadzonym przez IUNG Puławy.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,3029012/

Protokół z szacowania szkód generowany jest wyłącznie automatycznie za pomocą publicznej aplikacji. Podpisanie i wysłanie wniosku możliwe będzie, zgodnie z informacją zawartą na stronie MRiRW po 20 września br.

Aby złożyć wniosek przez aplikację należy mieć założony profil zaufany oraz przygotowane dokumenty:

  1. numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  2. skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych, jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach,
  3. dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

 

Złożenie wniosku w aplikacji jest warunkiem uzyskania protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.