AKTUALNOŚCI

20-06-2023

INFORMACJA o sesji zwyczajnej Rady Gminy Kłoczew

Uprzejmie informuję o LXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Kłoczew, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku o godz. 14:30 (środa) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2,  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Kłoczew odbytej w dniu 25 maja 2023 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłoczew na lata 2023 –2029,
  2) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na rok 2023,
  3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dot. realizacji projektu: Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego w ramach konkursu FELU.02.01-IZ.00-001/23 Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
  4) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kłoczew.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
(-)
Marek Cąkała