AKTUALNOŚCI

14-02-2023

Program rządowy „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Uprzejmie informuję, że w trosce o mieszkańców z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kłoczew nasza Gmina przystąpi do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Szczegóły Programu – znajdziecie Państwo na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej.

Program jest finansowany w całości ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 329 954,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 329 954,00 zł.

Założono, że z Programu skorzysta 15 osób, w tym będą to osoby:

4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną: do 650 godzin na jednego uczestnika;

11 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności: do 490 godzin na jednego uczestnika.

Adresaci Programu

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uwaga: w godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane z innych źródeł.

Sposób zgłoszenia do Programu: złożenie Karty zgłoszenia, oraz dołączenie kopi orzeczenia o niepełnosprawności – elektronicznie jako skan na adres e-mail: gops@kloczew.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, lub osobiście w siedzibie GOPS w Kłoczewie, ul. Długa 67A, który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.

Zgłoszenia do programu przyjmowane będą w okresie od dnia 14 lutego 2023 r. do dnia 24 lutego 2023 r.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewidziana do objęcia wsparciem, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokona kwalifikacji uczestników w następujący sposób:– zostanie powołana komisja, w składzie 3 osób; Kierownik Ośrodka oraz dwóch pracowników socjalnych; – komisja dokona oceny kart zgłoszenia, w razie potrzeby nawiąże ze zgłaszającym kontakt telefoniczny bądź też osobisty w celu doprecyzowania danych zawartych w Karcie oraz określenia sytuacji osobistej uczestnika Programu;

– komisja dokona oceny zgłoszeń kierując się następującymi zasadami:a) kierowania usług asystenta w pierwszej kolejności do osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją;

b) kierowania usług asystenta w pierwszej kolejności do osób, które posiadają nikłe wsparcie ze strony innych osób lub instytucji (w szczególności samotnie zamieszkujących).

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do Programu zostaną wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do Programu pierwszeństwo wg kolejności będą miały osoby z listy rezerwowej.

O wynikach rekrutacji osoby zakwalifikowane do udziału w Programie zostaną poinformowane.

Formularze Karty zgłoszeniowej dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w załączniku poniżej.

Załącznik:

karta_zgloszeniowa_do_programu

karta_zakresu_czynności

klauzula_informacyjna

attach_file Załączniki