AKTUALNOŚCI

31-01-2023

Rekrutacja dzieci do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kłoczew na rok szkolny 2023/2024

Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku 3 – 7 lat, czyli w roku szkolnym 2023/2024 dzieci urodzone w latach 2017 – 2020. W wyjątkowych sytuacjach,  w przypadku posiadania wolnych miejsc,  do przedszkola mogą być przyjęte dzieci urodzone w roku 2021 (warunek: dziecko na dzień 1 września 2023 r. musi mieć ukończone 2,5 roku).

Dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego chcące kontynuować wychowanie przedszkolne w dotychczasowej placówce nie biorą udziału w rekrutacji. W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (tj. 13 – 17 lutego br.), ich rodzice muszą złożyć jedynie Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce z dniem 1 września 2023 r.

Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę placówki, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024. Rodzice kandydata składają wówczas wypełniony Wniosek o przyjęcie do przedszkola w sekretariacie wybranej placówki w terminie od 20 lutego do 3 marca br. wraz z wymaganymi załącznikami.

Pierwszeństwo przyjęcia do publicznego przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/oddziału przedszkolnego mają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kłoczew. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są kryteria ustawowe:

  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

Lp. Kryteria Dokument potwierdzający spełnienie kryterium Liczba punktów
1. pozostawanie rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko w zatrudnieniu lub pobieranie nauki w systemie dziennym oświadczenie rodzica kandydata 25
2. pozostawanie rodziców (opiekunów prawnych) w zatrudnieniu, prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub rolniczej albo pobieranie nauki w systemie dziennym oświadczenie rodzica kandydata 20
3. dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny oświadczenie rodzica kandydata 15
4. dzieci rodziców (opiekunów prawnych), których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczającym 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oświadczenie rodzica kandydata 10

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają dyrektorzy poszczególnych placówek.

Terminy postępowania rekrutacyjnego, kryteria brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego oraz wzory niezbędnych dokumentów do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w sekretariatach szkół.

Wymagane dokumenty należy złożyć zgodnie z przyjętym harmonogramem w sekretariacie przedszkola lub szkoły wybranej jako preferencyjna, w godzinach jego pracy

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Uchwała w sprawie kryteriów wychowanie przedszkolne

Zarządzenie 19-2023 harmonogram rekrutacji wych. przedszk.