AKTUALNOŚCI

31-01-2023

Zasady zgłoszeń i rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy I z urzędu na podstawie pisemnego zgłoszenia.

Prosimy rodziców o złożenie w sekretariacie szkoły obwodowej do dnia 3 marca 2023 r. wypełnionego druku Zgłoszenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, jeżeli dysponuje ona wolnymi miejscami. Rodzice kandydata składają wówczas wypełniony Wniosek o przyjęcie do klasy I w sekretariacie wybranej szkoły w terminie od 6 do 17 marca br. Jeżeli w rodzinie kandydata spełnione jest co najmniej jedno z poniższych kryteriów, wówczas do wniosku należy dołączyć stosowne oświadczenie.

Kryteria brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego:

Lp. Kryteria Dokument potwierdzający spełnienie kryterium Liczba punktów
1. Co najmniej jedno z rodziców pracuje u pracodawcy w obwodzie danej szkoły oświadczenie rodzica kandydata 3
2. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego przy danej szkole podstawowej lub do punktu przedszkolnego znajdującego się w obwodzie danej szkoły oświadczenie rodzica kandydata 2
3. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły oświadczenie rodzica kandydata 1

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udzielają dyrektorzy poszczególnych szkół.

Terminy postępowania rekrutacyjnego, kryteria brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego oraz wzory niezbędnych dokumentów do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w sekretariatach szkół.

Wymagane dokumenty należy złożyć zgodnie z przyjętym harmonogramem w sekretariacie szkoły wybranej jako preferencyjna, w godzinach jego pracy.

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie do kl. I

Oświadczenia do wniosku kl. I

Zgłoszenie dziecka do kl. I zamieszkałego w obwodzie szkoły

Zarządzenie 19-2023 harmonogram rekrutacji kl. I

Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do klas I