AKTUALNOŚCI

10-11-2022

ZAKUP WĘGLA PO CENIE PREFERENCYJNEJ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Wójt Gminy Kłoczew informuje, że Urząd Gminy Kłoczew przystępuje do przyjmowania wniosków od uprawnionych mieszkańców z terenu naszej gminy na preferencyjny zakup węgla.

Osobami uprawnionymi do preferencyjnego zakupu węgla są ci mieszkańcy, którzy spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Gmina będzie sprzedawać węgiel w cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto za 1 tonę. Kwota ta nie obejmuje kosztów transportu węgla z miejsca zakupu do domu kupującego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jedno gospodarstwo domowe ma prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 oraz kolejnej 1,5 tony od 1 stycznia 2023.

Wniosek o zakup węgla składa się pisemnie w Urzędzie Gminy Kłoczew od dnia 14 listopada 2022 r. w godzinach od 800  do 1500  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez skrzynkę E-PUAP na adres: /bg1444bgsx/SkrytkaESP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek  o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Do wniosku prosimy dołączyć oświadczenie o dodatku węglowym na załączonym wzorze. Dołączenie oświadczenia nie jest obowiązkowe, jednak znacznie usprawni rozpatrywanie wniosków.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uiszczenia opłaty za  nabywany węgiel w kasie Urzędu lub na wydzielone konto bankowe.  Faktura za opłacony węgiel zostanie wygenerowana w Urzędzie Gminy Kłoczew, w pokoju nr 9, po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.

Odbiór węgla odbędzie się z miejsca wskazanego przez Gminę, po okazaniu Przedsiębiorcy faktury zakupu.