AKTUALNOŚCI

07-11-2022

Informacja Gminy Kłoczew o przystąpieniu do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Kłoczew, wzorem lat ubiegłych przystępuje do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023, jednocześnie  informuje, że trwa nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Termin naboru wniosku w ramach Programu dla Gminy/Powiatu to 10 listopada 2022r.