AKTUALNOŚCI

20-09-2022

Informacja kierownika GOPS dotycząca przedłużenia terminu wypłat dodatków węglowych

INFORMACJA

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W KŁOCZEWIE

z dnia 20 września 2022 r.

dotycząca przedłużenia terminu do załatwienia spraw

z zakresu wypłat dodatków węglowych

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłoczewie, działając z upoważnienia Wójta Gminy Kłoczew, na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 § 1 i § 2, art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), zawiadamia, że nie jest możliwe dochowanie przez organ terminu wynikającego z art. 2 ust. 11 ustawy o dodatku węglowym, tj. rozpoznanie i wypłata dodatków węglowych w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

          Przekazanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację tego zadania oraz ujęciu tych środków w planie finansowym gminy.