AKTUALNOŚCI

24-08-2022

Stypendia szkolne

Uprzejmie informujemy uczniów, rodziców, opiekunów prawnych z terenu Gminy Kłoczew, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 będą przyjmowane w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie ul. Długa 67/4 08-550 Kłoczew od dnia 1 września 2022 r. do dnia 15 września 2022 r.

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych termin złożenia wniosku
o przyznanie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 października 2022 r. zaś w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego termin ten upływa z dniem 15 lutego 2023 r.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony
po upływie w/w terminu
, jednakże należy wtedy złożyć pisemne uzasadnienie dlaczego nie było możliwe jego złożenie w ustawowym terminie.

Więcej informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego oraz wzory dokumentów znajdują się poniżej

Informacja 

Wzór oświadczenia o nieosiąganiu dochodu

Wzór oświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu

Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego 2022-2023

Wniosek w formie papierowej można pobrać w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Kłoczewie
ul. Długa 67/4, 08-550 Kłoczew.