AKTUALNOŚCI

22-06-2022

Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Kłoczew

Uprzejmie informujemy o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 12:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Analiza finansowa funkcjonowania jednostek oświatowych na terenie Gminy Kłoczew.
 3. Informacja na temat wyników naboru do przedszkola i szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.
 4. Analiza zaległości podatkowych oraz udzielonych ulg i umorzeń podatków
  w 2021 r.
 5. Informacja na temat stanu i sposobu zagospodarowania mienia komunalnego
  Gminy Kłoczew w roku 2021.
 6. Przedstawienie raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.
 7. Informacja na temat realizacji Programów Rządowych na rzecz zagrożonych wykluczeniem mieszkańców Gminy Kłoczew.
 8. Informacja na temat zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków komunalnych w 2021 r.
 9. Informacja z realizacji programu usuwania azbestu i odpadów rolniczych.
 10. Zaopiniowanie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew”,

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłoczew
na lata 2022 –2026,

3) w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłoczew na rok 2022,

4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/332/2022 Rady Gminy Kłoczew z dnia
28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłoczew w 2022 roku”,

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości wchodzących w skład infrastruktury sieci wodociągowej w gminie Kłoczew stanowiącej własność Gminy Kłoczew.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

(-)

Jerzy Grzyb

Przewodniczący Komisji Budownictwa
i Rozwoju Gospodarczego

(-)

Roman Babik

 

Przewodniczący Komisji Edukacji
i Spraw Społecznych

(-)

 Marek Cąkała

 

Przewodniczący Komisji Finansów
i Mienia Komunalnego

(-)

 Marian Kryczka

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

(-)

 Michał Filipek

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

(-)

Teresa Celej