AKTUALNOŚCI

17-05-2022

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zgodnie z zarządzeniem nr 76/2022 Wójta Gminy Kłoczew z dnia 16 maja 2022 r. ogłoszone zostają konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gmin Pradoliny Wieprza na lata 2022-2027, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gmin Ułęż, Kłoczew, Żyrzyn i Nowodwór w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom z m.in. sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jednocześnie dziękujemy za aktywny udział w prowadzonej ankietyzacji.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 22.06.2022 r. w następujący sposób :

1) Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.kloczew.pl wraz z projektem strategii do dnia 22.06.2022 r. w następujący sposób:

a) w siedzibie Urzędu Gminy Kłoczew, ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew w sekretariacie;

b) pocztą na adres Urzędu Gminy Kłoczew, ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew (decyduje data wpływu do Urzędu);

c) podczas otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się w dniu 19.05.2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Ułężu.

2) Elektronicznie w następujący sposób:

a) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_pradoliny_wieprza;

b) poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Kłoczew e-PUAP /bg1444bgsx/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu);

c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: gmina@kloczew.pl (poprzez przesłanie skanu podpisanego formularza).

Konsultacje potrwają od 18.05.2022 r. do 22.06.2022 r.

Sprawozdanie wraz z odniesieniem do przesłanych uwag zostanie udostępnione na stronie internetowej gminy, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Formularz konsultacji 

Strategia dla Gmin zagrożonych trwałą marginalizacją