AKTUALNOŚCI

11-05-2022

Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowni mieszkańcy,

Przypominamy, iż 1 lipca 2021 roku rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij -> Zaloguj się przez Węzeł Krajowy aby złożyć deklarację.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r., na złożenie deklaracji masz czas do 30 czerwca 2022 roku. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

Nie masz dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego? Deklarację możesz złożyć
w Urzędzie Gminy Kłoczew osobiście lub listownie przesłać na adres Urząd Gminy Kłoczew,
ul. Długa 67, 08-550 Kłoczew.

Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc.

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?

Tak, każdy właściciel/zarządca ma obowiązek złożyć deklarację.

Jakie będą sankcje dla osób, które nie złożyły deklaracji?

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. w art. 27h
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia
w ustawowym terminie ww. deklaracji.

 

Wzory deklaracji można pobrać ze strony:

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki niemieszkalne

lub osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 12.