AKTUALNOŚCI

06-05-2022

Ogłoszenie o debacie nad raportem o stanie gminy za 2021 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłoczew!

 

Na mocy ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95,  t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 i 583) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport jest podsumowaniem działalności wójta w roku poprzednim i obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i strategii, budżetu obywatelskiego i uchwał rady gminy.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą brać również udział mieszkańcy na zasadach określonych w ustawie.

W związku z powyższym uprzejmie informuję o możliwości zgłaszania się do udziału w debacie. Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Kłoczew, ul. Długa 67,w godzinach pracy urzędu.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której będzie przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia.

O terminie sesji, na której będzie przedstawiony raport o stanie gminy poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

Wójt Gminy
/-/ Zenon Stefanowski

 

 

Raport o stanie Gminy Kłoczew za 2021 rok

ZGŁOSZENIE do debaty na raportem za rok 2021

* Art. 28aa. [Raport o stanie gminy]

  1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
  2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
  3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
  4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
  6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
  7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

 1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

  1. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
  2. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.
  3. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.