AKTUALNOŚCI

05-05-2022

Informacja o posiedzeniu komisji rewizyjnej rady gminy

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 maja 2022 r. (środa) o godz. 15:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kłoczew.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności finansowej oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłoczew za 2021 rok.
  3. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie (nieudzielenie) absolutorium
    z tego tytułu Wójtowi Gminy.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Prosimy o samokontrolę zdrowia i rezygnację z udziału w posiedzeniu Komisji w przypadku podejrzenia jakiejkolwiek infekcji.