AKTUALNOŚCI

04-04-2022

Program Rządowy Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

 

Program rządowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gmina Kłoczew przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Szczegóły Programu – zobacz na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej.

Program jest finansowany w całości ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z wnioskiem Gminy Kłoczew oraz umową zawartą z Wojewodą Lubelskim przewidziano, że w 2022 r. Program będzie realizowany od 04kwietnia do 31 grudnia 2022 r.

Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 171 450,00 zł.

Całkowita wartość projektu: 171 450,00 zł.

Założono, że z programu skorzysta 6 osób, w tym będą to osoby:

5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności: do 720 godzin rocznie na jednego uczestnika;

– 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: do 360 godzin rocznie na jednego uczestnika.

Adresaci Programu

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Uwaga: w godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane z innych źródeł.

Sposób zgłoszenia do Programu: złożenie Karty zgłoszenia elektronicznie jako skan na adres e-mail: gops@kloczew.pl albo za pomocą poczty tradycyjnej, albo osobiście w siedzibie GOPS w Kłoczewie, ul. Długa 67A.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo udziału
w Programie mają osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Formularze do wypełnienia dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uwaga: Osoba niepełnosprawna może wskazać osobę, która będzie świadczyć usługi asystenta.