AKTUALNOŚCI

23-12-2021

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 – 1.2. Założona i zarejestrowana nowa firma

Ogłoszenie nr 1/2022/P  – Założona i zarejestrowana nowa firma

Dokumenty w ramach podejmowania działalności gospodarczej:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

3) Biznesplan (wersja 4z)

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

 

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

Podręcznik procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR

Regulamin Pracy Rady

Podręcznik kryteriów wyboru operacji z procedurą ustalania i zmiany kryteriów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”

Ankieta monitorująca

 

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność wersja 4z

6) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów