AKTUALNOŚCI

21-12-2021

INFORMACJA o sesji zwyczajnej Rady Gminy Kłoczew

Uprzejmie informuję o XLII zwyczajnej sesji Rady Gminy Kłoczew, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 roku o godz. 1300 (środa) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłoczewie ul. Klonowa 2,  z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Informacja z realizacji uchwał o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Kłoczew.
 7. Informacja dotycząca oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Kłoczew.
 8. Zapoznanie się z informacją na temat kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Gminy w roku 2021.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kłoczew na lata 2022 – 2026 oraz przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kłoczew.
 10. Uchwalenie budżetu Gminy Kłoczew na rok 2022:
 • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie uchwały budżetowej,
 • przedstawienie wniosków Komisji stałych Rady Gminy do projektu budżetu,
 • wystąpienie Wójta Gminy w sprawie ustosunkowania się do opinii Komisji stałych,
 • zgłaszanie pozostałych wniosków,
 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
 • głosowanie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
 • głosowanie projektu uchwały budżetowej uwzględniającego przyjęte poprawki.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu na realizację w latach 2020 – 2022 zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L w miejscowości Czernic”,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu w 2022 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia – Zalesie) oraz 1409L (Dąbia – Ownia – Wylezin) w powiecie ryckim”,
 • w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej wpisanej do rejestru zabytków.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Kłoczew odbytej w dniu 24 listopada 2021 roku.
 5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Kłoczew odbytej w dniu 15 grudnia 2021 roku.
 6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
(-)
Marek Cąkała