AKTUALNOŚCI

20-12-2021

Nowe obowiązki organizacji pozarządowych – stowarzyszeń i fundacji

Organizacjo! Wypełnij nowe obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Trzydziestego pierwszego października br. weszły w życie przepisy nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładające między innymi na fundacje i stowarzyszenia, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Beneficjentem rzeczywistym jest zawsze osoba fizyczna (osoby fizyczne), która dzięki uprawnieniom, wynikającym z uwarunkowań prawnych lub faktycznych, sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem zobowiązanym do wpisu w CRBR. Uprawnienia beneficjenta rzeczywistego umożliwiają mu wywieranie decydującego wpływu na czynności albo działania podejmowane przez podmiot. W sytuacji, gdy nie jest możliwe określenie beneficjenta rzeczywistego, do CBR należy zgłosić osobę lub osoby zajmujące stanowiska kierownicze, czyli, zgodnie z ustawą – członka zarządu, dyrektora lub pracownika instytucji obowiązanej posiadającego wiedzę z zakresu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z działalnością instytucji obowiązanej oraz podejmującego decyzje mające wpływ na tego typu ryzyka.

Zgłoszenia dokonuje się drogą elektroniczną na stronie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, klikając w zakładkę „Utwórz zgłoszenie”.  Informacje podlegające zgłoszeniu określono w art. 59 ustawy.

Termin na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do rejestru to siedem dni od wpisu organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego, a także siedem dni od rejestracji każdej zmiany danych w KRS. W przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do KRS, termin wynosi siedem dni od dnia ich dokonania. Rejestr jest jawny.

Podmioty już wpisane do KRS powinny dokonać zgłoszenia do 31 stycznia 2022 r.

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Samo zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Podmioty, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji, o których mowa w art. 59, w terminie wskazanym w ustawie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze pieniężnej do 1 mln zł. Kara może zostać nałożona również na beneficjenta rzeczywistego w wysokości do 50 tys. zł.

Więcej informacji na stronie internetowej organizacji pozarządowych www.ngo.pl.