Projekty Krajowe

25-05-2023

„W różnorodnym świecie organizmów” – projekt ekologiczny

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Wartość dofinansowania: 36 883,80 zł

Wkład własny Gminy: 4 098,20 zł

Całkowita wartość zadania: 40 982,00 zł

Przedsięwzięcie realizowane jest w Szkole Podstawowej im. Orła Białego z Oddziałami Przedszkolnymi w Czernicu od 15 lutego do 30 czerwca 2023 r.

Cel: rozwijanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat bioróżnorodności i kształtowanie wrażliwości na potrzebę ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Zadania do realizacji:

  1. Warsztaty ekologiczne dla uczniów „Zwierzęta naszych okolic” oraz „Rośliny naszych okolic”.
  2. Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
  3. Wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogrodu Botanicznego w Lublinie.
  4. Gminny konkurs wiedzy „W różnorodnym świecie roślin i zwierząt”.
  5. Gminny konkurs literacko – plastyczny „Chronimy zagrożone gatunki”.
  6. Gminny konkurs fotograficzny „Walory przyrodnicze mojej gminy”.
  7. Wykonanie prezentacji multimedialnych i gazetek ściennych na temat zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.
  8. Zakup i montaż ścieżki edukacyjnej.

Informacje z realizowanych działań projektowych zamieszczane są na stronie internetowej szkoły (https://spczernic.szkolna.net/) w zakładce projekt ekologiczny 2023.