Projekty Krajowe

01-12-2021

Przebudowa drogi gminnej Nr 102800L w miejscowości Gęsia Wólka

Zadanie współfinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 102800L w miejscowości Gęsia Wólka”

Dofinansowanie: 361 531,00

Całkowita wartość inwestycji: 602 552,35 zł

Cele projektu i planowane efekty:

Przebieg drogi łączy sieć dróg gminy Kłoczew znajdującej się w powiecie Ryckim i gminy Wola Mysłowska – powiat Łukowski i prowadzi w kierunku drogi wojewódzkiej relacji Maciejowice – Łuków nr 807, administracyjnie wychodzi poza granice jednostki samorządu terytorialnego.

Przebudowa drogi gminnej nr 102800L wpisuje się w kryterium związane z zastosowaniem rozwiązań mających na celu poprawę parametrów technicznych drogi, ponieważ obecnie droga posiada zmienną szerokość nawierzchni gruntocementowej wahającą się w granicach 4,2 – 4,3 m. Ubytki uzupełniane są kruszywem łamanym. Na odcinku 0+818 do końca odcinka tj.: 1+172 droga posiada nawierzchnię bitumiczną zmiennej grubości 3-4 cm. Dzięki przebudowie drogi odcinek ujęty w niniejszym zadaniu uzyskał jednolitą szerokość jezdni – 5m wraz z dwuprocentowym spadkiem, obustronne pobocza o szerokości 1 m wzmocnione kruszywem łamanym.

Wykonano oznakowanie pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 102800L wpisuje się w kryterium związane ze zwiększeniem dostępności transportowej jednostek administracyjnych w tym ośrodków gospodarczych i usług publicznych. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy miejscowości Huta Zadybska uzyskali łatwiejszy dostęp do miejscowości gminnej Kłoczew, gdzie skupione są najważniejsze ośrodki i instytucje świadczące usługi dla lokalnej społeczności min. Urząd Gminy, Szkoła, Przedszkole, Opieka Społeczna, Poczta, Bank, Ośrodki Zdrowia, Ośrodek Kultury i wiele pomniejszych, ale także zakłady pracy.

Przebudowana droga gminna 102800L stanowi naturalne przedłużenie drogi gminnej 102814L prowadzącej niemalże w linii prostej w kierunku północnym od miejscowości gminnej Kłoczew poprzez Sosnówkę, Gęsią Wólkę aż do granicy gminy Kłoczew z gminą Wola Mysłowska (pow. Łukowski) i podążając dalej aż do drogi wojewódzkiej relacji Maciejowice – Łuków nr 807. Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy w/w miejscowości uzyskali łatwiejszy dostęp do ośrodków gospodarczych i usług publicznych świadczonych przez podmioty znajdujące się w miastach leżących w sąsiedztwie gminy tj. Żelechów i Łuków.