Projekty Krajowe

01-12-2021

Przebudowa drogi gminnej Nr 119250L w miejscowości Wylezin

Zadanie współfinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 119250L w miejscowości Wylezin”

Dofinansowanie: 190 816,00

Całkowita wartość inwestycji: 318 027,80 zł

Cele projektu i planowane efekty:

Przebudowana droga gminna 119250L stanowi naturalne połączenie dróg powiatowych nr 1410L i 1416L z zaznaczeniem, że droga powiatowa 1410L prowadzi bezpośrednio od miejscowości gminnej Kłoczew na południowy zachód w kierunku miejscowości Trojanów (woj. mazowieckie) i nowobudowanej drogi ekspresowej S17 relacji Warszawa – Lublin. Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy w/w miejscowości uzyskali łatwiejszy dostęp do ośrodków gospodarczych i usług publicznych świadczonych przez podmioty znajdujące się w miastach leżących w sąsiedztwie gminy w tym również w woj. mazowieckim. W przypadku wystąpienia sytuacji nagłych w obszarze w/w dróg powiatowych ruch może zostać przeniesiony na gminną drogę planowaną do przebudowy.

Przed realizacją zadania droga posiadała zmienną szerokość nawierzchni gruntocementowej wahającą się w granicach 4,2 – 5,2 m.  Ubytki uzupełniane były kruszywem łamanym. Na odcinku 0+818 do końca odcinka droga posiada nawierzchnię bitumiczną zmiennej grubości 3-4 cm. Dzięki przebudowie projektowanej drogi odcinek ujęty w niniejszym zadaniu uzyskał jednolitą szerokość jezdni – 5m wraz z dwuprocentowym spadkiem, obustronne pobocza o szerokości 0,75 m wzmocnione kruszywem łamanym.

Zaprojektowano i wykonano oznakowanie pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Dzięki realizacji zadania mieszkańcy miejscowości Wylezin, Kurzelaty i częściowo Janopol uzyskali łatwiejszy dostęp do miejscowości gminnej Kłoczew, gdzie skupione są najważniejsze ośrodki i instytucje świadczące usługi dla lokalnej społeczności min. Urząd Gminy, Szkoła, Przedszkole, Opieka Społeczna, Poczta, Bank, Ośrodki Zdrowia, Ośrodek Kultury i wiele pomniejszych, ale także zakłady pracy.

Wzdłuż przebudowanej drogi prowadzona jest wielkotowarowa działalność gospodarcza – rolnicza. Zmodernizowanie infrastruktury drogowej pozytywnie wpłyneło na prowadzenie działalności rolniczej – poprawiło warunki do odbioru mleka (przeważający rodzaj produkcji rolniczej). Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się zakład Darmąk S.J. w którego skład wchodzi młyn gospodarczy, piekarnia i cukiernia. Z drogi korzystać mogą kontrahenci, dostawcy surowców do młyna i odbiorcy produktów (mąki, pieczywa, itp.). Przy skrzyżowaniu z projektowaną drogą powiatową 1410L znajduję się jednostka OSP w Wylezinie należąca do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, wykonanie planowanej inwestycji pozytywnie wpłynęło na czas dojazdu jednostki w przypadku pożarów, wypadków i innych zdarzeń.