Projekty Unijne

22-11-2023

Modernizacja pomnika lotników w Starym Zadybiu

W odpowiedzi na ogłoszenie nr 3/2022 Lokalnej Grupy Rybackiej „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” z sierpnia 2022 r. w zakresie „Rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGR” gmina Kłoczew wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie mającym na celu remont pomnika lotników w Starym Zadybiu.

Dofinansowanie takie otrzymaliśmy i w dniu 27 czerwca 2023 r. Wójt Gminy Kłoczew zawarł stosowną umowę przedstawicielami Zarządu Województwa Lubelskiego.

Zakres robót przy pomniku obejmował:

  • wycinkę krzewów i zakrzewień, uporządkowanie dzikiej zieleni,
  • rozbiórkę betonowo – kamiennego postumentu pomnika (cokołu), rozbiórkę dojścia z kostki brukowej, rozbiórkę ogrodzenia łańcuchowego, demontaż donic betonowych,
  • wykonanie nowego postumentu pomnika,
  • dostawę i montaż pamiątkowej tablicy granitowej,
  • dostawę i montaż altany drewnianej – ośmiokątnej, stojaka na rowery,
  • wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej i dwóch miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
  • wymianę 2 masztów flagowych,
  • nasadzenie drzew i krzewów.

Pomnik będący przedmiotem planowanej operacji znajduje się na działce ewidencyjnej nr 984/2 będącej własnością Skarbu Państwa a w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Nadleśnictwa Garwolin. Gmina Kłoczew zawarła umowę użyczenia z Nadleśnictwem Garwolin na część nieruchomości z przeznaczeniem na cele projektu.

Całkowita wartość robót to 153 000,00 zł,
dofinansowanie: 77 144,00 zł
a termin realizacji to 30.11.2023 r.

Pomnik znajdujący się w Starym Zadybiu został wzniesiony w 1964 r., dzięki zapisom z kroniki byłej Szkoły Podstawowej w Starym Zadybiu wiadomo, że dnia 13.09.1964 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika i nadania szkole imienia 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich i miejscowych oraz weterani którzy jako lotnicy zakwaterowani byli w latach 1943-44 w budynku szkolnym. Od tego wydarzenia rozpoczęła się bliska współpraca jednostki wojskowej 1 PLM „ Warszawa” z Mińska Mazowieckiego z tutejszą szkołą.

Fotografie z kroniki SP Stare Zadybie – pomnik, Historia pomnika lotników w Starym Zadybiu (Pliki PDF)