Projekty Unijne

23-12-2021

Modernizacja świetlicy w Starym Zadybiu

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej Programem w zakresach:

4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej udało się zmodernizować świetlicę wiejską w Starym Zadybiu.

 

Dzięki dobrej współpracy samorządu gminnego oraz druhów z OSP Stare Zadybie przygotowano wniosek o dofinansowanie projektu który na początku grudnia 2020 r. złożono do Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” gdzie uzyskał rekomendację Rady LGD do dofinansowania. Wnioskodawcą jest OSP Stare Zadybie – stowarzyszenie rejestrowe, co pozwoliło na uzyskanie dofinansowania na poziomie 100%.

 

Umowę przyznania pomocy podpisano 11 czerwca 2021 r. w Lublinie. Całkowite koszty operacji wyniosły 104 000,00 zł i zostały w pełni pokryte ze środków w ramach PROW.

Prace w świetlicy rozpoczęto na początku sierpnia 2021 r. a zakończono 23 grudnia 2021 r.

 

W ramach przeprowadzonej operacji wykonano roboty w budynku świetlicy wiejskiej:

  1. Wymiana sufitu podwieszanego z paneli na płyty gipsowo – kartonowe i jego ocieplenie.
  2. Rozebranie sceny drewnianej i ponowny montaż w poziomie podłogi.
  3. Odtworzenie przejść pomiędzy salami świetlicowymi wraz z wykonaniem rolet w przejściach pomiędzy salami.
  4. Wymiana drzwi wewnętrznych.
  5. Odnowienie powłok malarskich z wykonaniem gładzi gipsowych.
  6. Cyklinowanie i lakierowanie podłóg sal świetlicowych.
  7. Uzupełnienie instalacji elektrycznych.
  8. Wykonanie wentylacji sal świetlicowych.