Projekty Unijne

01-12-2021

Modernizacja świetlico – strażnicy w Kłoczewie

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej Programem w zakresach:

4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej udało się zmodernizować świetlico – strażnicę w Kłoczewie.

Dzięki dobrej współpracy samorządu gminnego oraz druhów z OSP w Kłoczewie przygotowano wniosek o dofinansowanie projektu który w grudniu 2019 r. złożono do Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” gdzie uzyskał rekomendację Rady LGD do dofinansowania. Wnioskodawcą jest OSP Kłoczew – stowarzyszenie rejestrowe, co pozwoliło na uzyskanie dofinansowania w pełnej wysokości przysługującej beneficjentom aplikującym w ramach ryckiego LGD.

Umowę przyznania pomocy podpisano 15 lipca 2020 r. w Lublinie. Całkowite koszty operacji wyniosły 668 440,67 zł zaś dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła aż 300 000,00 zł.

Prace w świetlicy rozpoczęto w lipcu 2021 r. a zakończono we wrześniu 2021 r.

W ramach przeprowadzonej operacji wykonano w budynku świetlicy wiejskiej:

1.       Roboty rozbiórkowe i demontażowe pokrycia dachowego.

2.       Demontaż stolarki okiennej zewnętrznej i wewnętrznej.

3.       Pokrycie dachowe w tym: przemurowanie kominów, obróbki blacharskie, wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie krokwi, łacenie połaci dachowej, montaż orynnowania.

4.       Izolacja stropów i połaci dachowej w tym izolacja przeciwwilgociowa, przeciwwodna, przeciwdźwiękowa z płyt z wełny mineralnej.

5.       Montaż sufitów z płyt gipsowo – kartonowych.

6.       Montaż stolarki okiennej.

7.       Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej.

8.       Roboty malarskie, malowanie płyt gipsowych, ścian, elementów metalowych

9.       Docieplenie ścian budynku – elewacja w tym roboty zabezpieczające i przygotowawcze, docieplenie płytami styropianowymi o gr. 15 cm, klejenie, osiatkowanie, elewacja cienkowarstwowa z tynków akrylowych i silikonowych.

10.   Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku.

11.   Roboty elektryczne instalacji wewnętrznej w tym wymiana opraw oświetleniowych, położenie linii zasilających, wymiana gniazd wtykowych, puszek podtynkowych, pomiary instalacji.

12.   Wykonanie instalacji odgromowej.

Wykonawcą robót była firma DACHMAR – Mariusz Kuchnio ze Starego Zadybia.