Projekty Unijne

01-12-2021

Modernizacja świetlico – strażnicy w Woli Zadybskiej

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej Programem w zakresach:

4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej udało się zmodernizować świetlico – strażnicę w Woli Zadybskiej.

Dzięki dobrej współpracy samorządu gminnego oraz druhów z OSP w Woli Zadybskiej przygotowano wniosek o dofinansowanie projektu który na początku lutego 2020 r. złożono do Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” gdzie uzyskał rekomendację Rady LGD do dofinansowania. Wnioskodawcą jest OSP Wola Zadybska – stowarzyszenie rejestrowe, co pozwoliło na uzyskanie dofinansowania na poziomie 75%.

Umowę przyznania pomocy podpisano 27 lipca 2020 r. w Lublinie. Całkowite koszty operacji wyniosły 91 635,00 zł zaś dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła aż 69 259,00 zł.

Prace w świetlicy rozpoczęto na początku lutego 2021 r. a zakończono 12 maja 2021 r.

W ramach przeprowadzonej operacji wykonano roboty w budynku świetlicy wiejskiej:

1.       Wymiana pokrycia dachowego i więźby dachowej:

a)       rozebranie rynien spustowych z blachy,

b)      rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, gzymsów itp.,

c)       rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenia dachu, rozebranie desek okapowych,

d)      folie wstępnego krycia

e)      ołacenie połaci dachowych łatami,

f)        obróbki blacharskie z blachy,

g)       pokrycie dachów blachą,

h)      montaż wiatrownic, spustów przy rynnach, orynnowania.

2.       Ocieplenie na stropie w poddaszu nieużytkowym:

a)       izolacja paroszczelna,

b)      izolacja z wełny mineralnej 10 i 20 cm,

c)       wiatroizolacja.

Wykonawcą robót była firma ERGO – Radosław Skrzek z siedzibą w Świdrach.