Projekty Unijne

01-12-2021

Modernizacja świetlicy w Przykwie

Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 otrzymanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętej Programem w zakresach:

4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej udało się zmodernizować świetlicę wiejską w Przykwie.

Dzięki dobrej współpracy samorządu gminnego oraz druhów z OSP Przykwa przygotowano wniosek o dofinansowanie projektu który na początku lutego 2020 r. złożono do Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” gdzie uzyskał rekomendację Rady LGD do dofinansowania. Wnioskodawcą jest OSP Przykwa – stowarzyszenie rejestrowe, co pozwoliło na uzyskanie dofinansowania na poziomie 100%.

Umowę przyznania pomocy podpisano 8 lipca 2020 r. w Lublinie. Całkowite koszty operacji wyniosły 129 847,00 zł i zostały w pełni pokryte ze środków w ramach PROW.

Prace w świetlicy rozpoczęto jesienią 2020 r. a zakończono 29 stycznia 2021 r. W ramach przeprowadzonej operacji wykonano roboty w budynku świetlicy wiejskiej:

1.       Roboty rozbiórkowe i demontażowe w tym:

a)       demontaż umywalek i zlewów,

b)      demontaż baterii ściennej,

c)       demontaż bojlera i jego wspornika,

d)      rozbiórka pieców, trzonów kuchennych, stołówkowych i kotłowych,

e)      rozebranie ścianek z cegły.

f)        wykucie z muru ościeżnic drewnianych i stalowych, podokienników,

g)       rozebranie posadzek z płytek ceramicznych.

2.       Obudowa ścianki działowej z płyt G-K.

3.       Wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wraz z ościeżnicami.

4.       Instalacje wodno – kanalizacyjne w tym:

a)       przebicie otworów w ścianach,

b)      wykucie bruzd pionowych i poziomych w ścianach dla rur kanalizacyjnych,

c)       rurociągi z PVC kanalizacyjne,

d)      rurociągi z polipropylenowych,

e)      montaż baterii i zlewozmywaków,

f)        montaż termy elektrycznej,

g)       montaż okapu kuchennego.

5.       Instalacje elektryczne.

6.       Oblicowania ścienne.

7.       Posadzki i okładziny posadzkowe.

8.       Sufity podwieszone GK z ociepleniem.

9.       Malowanie ścian i sufitów.

Wykonawcą robót była firma MKBUD – Marek Kornas.