Koła łowieckie

Wykaz Kół Łowieckich działających na terenie gminy Kłoczew

Lp. Siedziba koła Kontakt telefoniczny
1. Koło Łowieckie „Knieja”

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Andrzej Pyra (Mroków), tel.: 698 105 500

Siedziba koła: 606 434 354

 

2. Koło Łowieckie „Miot”

ul. Krzesiwa 7

06-677 Warszawa

Grzegrzółka Tadeusz (Gózd), tel.: 503 596 922
3. Koło Łowieckie „Łoś”

ul. Kinowa 20/46

04-017 Warszawa

Ireneusz Ćwiek (Prezes Koła) tel.: 531 464 080
4. Koło Łowieckie „Dzik”

ul. Kochanowskiego 3 m. 401-864 Warszawa

Roman Trojan tel.: 785 444 377

Poniżej znajdziecie Państwo mapę z podziałem gminy na obszary w których działają koła łowieckie. Kliknięcie na mapę spowoduje otworzenie pełnego rozmiaru.

Szkody w uprawach rolnych wyrządzane przez zwierzynę

Częstym zjawiskiem nękającym rolników, zwłaszcza w okresie wiosny i jesieni, są zwierzęta łowne wyrządzające poważne szkody w uprawach rolnych.

Szkodę należy zgłosić do właściwego podmiotu, w zależności jakie zwierzę i gdzie wyrządziło szkodę:

Zwierzę Miejsce wyrządzenia szkód Podmiot uprawniony do wypłaty odszkodowania
Dziki, jelenie, daniele i sarny Obszary obwodów łowieckich Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego (koło łowieckie)
Obszary niewchodzące w skład obwodów łowieckich Zarząd Województwa (Urząd Marszałkowski w Lublinie)
Łosie Obszary obwodów łowieckich leśnych Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Obszary obwodów łowieckich polnych i obszary niewchodzące w skład obwodów łowieckich Zarząd Województwa (Urząd Marszałkowski w Lublinie)

Szacowania szkód oraz ustalania wysokości odszkodowania dokonują upoważnieni przedstawiciele podmiotów uprawnionych do wypłaty odszkodowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach rolnych z dnia 16 kwietnia 2019 r. (DZ. U. z 2019 r. poz. 776)

1. Właściciel albo posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka, zwany dalej „poszkodowanym”, zgłasza ją, składając w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o szacowanie szkód łowieckich (bezpośrednio do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego – koła łowieckiego):

1) w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia;

2) w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:

a)poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji,

b)w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.

2. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego oraz przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego o terminie dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez krótkie wiadomości tekstowe (SMS).

3. Zarząd województwa albo Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zawiadamia poszkodowanego o terminie dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez SMS.

Procedury dotyczące odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry

Skarb Państwa w imieniu którego działa regionalny dyrektor ochrony środowiska odpowiada za szkody wyrządzone między innymi przez bobry w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim. Odpowiedzialność o której mowa wyżej nie obejmuje utraconych korzyści.

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry;

2) mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki na której wystąpiła szkoda;

3) aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów;

4) umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawienia działki);

5) upoważnienie od ewentualnych współwłaścicieli;

6) pozwolenie na budowę (w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych) lub pozwolenie wodno-prawne (w przypadku korzystania z wód płynących).

Forma załatwienia sprawy:

Protokół oględzin i szacowania szkody wyrządzonej przez bobry w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich.

Miejsce złożenia dokumentów:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Terenowych w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 4a, 24-120 Kazimierz Dolny, tel./fax. 81 88 10 807

Wykaz Planów Łowieckich