Zespół Interdyscyplinarny

Cel działania Zespołu Interdyscyplinarnego: 

Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy. Zespół podejmuje działania mające na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie w tym realizuje procedurę Niebieskiej Karty.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Kłoczew na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

1) integrowanie i koordynowanie działań organizacji i instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej;

2) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

3) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

4) inicjowanie interwencji w środowiskach dotkniętych problemem przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;

6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Aktualny skład osobowy Zespołu Interdyscyplinarnego:
1. Leszek Syroczyński Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Danuta Łukasiak Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Anna Burcon Członek Zespołu Interdyscyplinarnego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
4. Anna Bachanek Członek Zespołu Interdyscyplinarnego Gminny Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5. Danuta Demianiuk Członek Zespołu Interdyscyplinarnego Gminny Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
6. Beata Kania Członek Zespołu Interdyscyplinarnego Zespół Szkół
w Czernicu
7. Janina Konopka Członek Zespołu Interdyscyplinarnego NZOZ „MEDIVITA”
w Kłoczewie
8. Kamil Majek Członek Zespołu Interdyscyplinarnego Komenda Powiatowa Policji
w Rykach
9. Robert Tarka Członek Zespołu Interdyscyplinarnego Komenda Powiatowa Policji
w Rykach
10. Anna Popiołek Członek Zespołu Interdyscyplinarnego Koło Gospodyń Wiejskich Nowe Zadybie
11. Józefa Agnieszka Sadura Członek Zespołu Interdyscyplinarnego Kurator I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Rykach

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłoczewie

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłoczewie

3) Placówki oświatowej Gminy Kłoczew

4) Komendy Powiatowej Policji w Rykach

5) Kuratorskiej Służby Sądowej

6) Ośrodka zdrowia

7) Organizacji pozarządowych.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie, ul. Długa 67 A.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego może powołać Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, służby zdrowia. W skład grup roboczych mogą także wchodzić kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Sprawy związane z przemocą w rodzinie można zgłaszać bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w każdej instytucji wchodzącej w skład zespołu.