Zasiłek szkolny

Może być przyznany uczniowi/uczniom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Ustalając wysokość zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego oraz sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń/uczniowie, jednocześnie nie biorąc pod uwagę kryterium dochodowego (tj. miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie).

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wnioskodawca składając wniosek o zasiłek szkolny powinien dołączyć do niego niezbędne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego wskazując, iż jego wystąpienie miało znaczny wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia/uczniów.

Wzór wniosku o zasiłek szkolny 2021-2022 (.doc)