Wycinka drzew i krzewów

Dyżur leśniczego

Dyżur leśnika sprawującego nadzór nad wycinką drzew z terenów leśnych w Gminie Kłoczew jest pełniony w każdą pierwszą i trzecią pracującą środę miesiąca (sala konferencyjna Urzędu Gminy Kłoczew przy wydziale podatkowym, wejście od ulicy Pocztowej). Leśnik – Pan Tomasz Mazur tel. 662 889 388.

W ostatnią środę każdego miesiąca w Starostwie Powiatowym w Rykach(pok. 205, II piętro, tel. 081 – 865 74 68), pełnią dyżur wszyscy leśnicy sprawujący nadzór nad wycinką drzew z terenów leśnych Powiatu Ryckiego.

 

ZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Zgodnie z obowiązującą od dnia 17 czerwca 2017 r. ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) właściciele nieruchomości należących do osób fizycznych, usuwający drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej zobowiązani są do zgłoszenia planowanej wycinki drzew we właściwym Urzędzie Gminy.

Wniosek – zgłoszenie usunięcia drzew, powinien zawierać: imię i nazwisko właściciela, oznaczenie nieruchomości (numer działki) z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Zgłoszenia może dokonać właściciel nieruchomości. W przypadku współwłasności niezbędne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli lub pełnomocnictwa do występowania w ich imieniu.

Wzór zgłoszenia (wniosku) zamiaru usunięcia drzew lub krzewów

Po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik w ciągu 21 dni dokona oględzin zgłoszonych drzew. Jeśli organ w ciągu 14 dni od dokonania oględzin, nie zgłosi zastrzeżeń (tzw. milcząca zgoda) wówczas będzie można dokonać wycinki.

Jeśli przed upływem 5 lat od dokonania oględzin przez urzędnika gminnego, właściciel nieruchomości wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy nie ma obowiązku zgłaszania wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego;
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.