Punkt Czyste Powietrze

Aktualizacja: Kłoczew, dn. 14.08.2023 r.

„Czyste powietrze” – spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Kłoczew na spotkanie informacyjne o zasadach Programu „ Czyste Powietrze”,  które odbędzie się dnia 20 sierpnia 2023 r. na boisku gminnym w Starym Zadybiu podczas dożynek powiatowo – gminnych. Uczestnicy dożynkowych uroczystości będą mogli pozyskać informacje o aktualnych źródłach finansowania dotyczących poprawy efektywności energetycznej w ramach programu Czyste Powietrze. Na stoisku będzie można również skorzystać z atrakcji jakie zostały przygotowane dla dzieci oraz otrzymać drobny upominek.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska !

Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Kłoczew, że z dniem 30.09.2021 r. działalność rozpoczął Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze”.

Punkt czynny jest od poniedziałku do środy, w godzinach 800 do 1200.

Zadania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego:

– pomoc w założeniu konta na portalu beneficjenta jako pierwszy krok w procedurze aplikowania o dofinansowanie

– pomoc w przygotowaniu wniosków

– udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”

– zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, umożliwiającego złożenie wniosku oraz jego wydruk

– sprawdzenie poprawności wniosków

– przekazanie zweryfikowanych wniosków do WFOŚIGW

– pomoc w wypełnianiu wniosków o płatność

 

Uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ma na celu ułatwienie Mieszkańcom Gminy Kłoczew aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Utworzenie punktu było możliwe dzięki porozumieniu zawartemu z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Z punktu będą mogli skorzystać Mieszkańcy Gminy Kłoczew, po wcześniejszym telefonicznym 25 75 43 199 wew. 17 lub e – mailowym a.sagol@kloczew.pl ustaleniu terminu wizyty zdalnej lub konsultacji zdalnej.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

– aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku), bądź dane do swojego profilu zaufanego

– założone konto na Portalu Beneficjenta

– PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki

– numer księgi wieczystej

– numer działki

– przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę

– powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2

– wartość dochodu/rodzaj PIT

– numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania

– dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku )

– zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy t.j. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczewie z siedzibą ul. Długa 67 A, 08 – 550 Kłoczew,  nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy
(w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania)

– załącznik zawierający oświadczenia:  współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową).

– jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury

– w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),

– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,

– w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian

 

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Kłoczew.

 

Zachęcamy do korzystania z punktu!
Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze znajdują się na stronie  https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

oraz na portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfos.lublin.pl/

Dane liczbowe dotyczące stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Kłoczew – stan na dzień 30.09.2022 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie  – 102

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 84

Kwota wypłaconych dotacji – 987 703,93 zł.

Pomocne linki:

Generator wniosków o dofinansowanie https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Kalkulator grubości izolacji : https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Kalkulator dotacji : https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Ulotka informacyjna programu Czyste Powietrze

Ulotki informacyjne o Programie „Czyste Powietrze” dostępne są w Urzędzie Gminy w Kłoczewie oraz na stronie internetowej.

_________________________________________________________________________________

 

ZMIANY W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”
OD 3 STYCZNIA 2023 ROKU

Od 3 stycznia 2023 roku obowiązują zmiany w programie dotyczące:

  1. Wzrostu wartości progów dochodowych w ramach wszystkich części Programu:

– w Części 1) Programu (podstawowy poziom dofinasowania) – do 135 000 zł,

– w Części 2) Programu (podwyższony poziom dofinasowania)  – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

– w Części 3) Programu (najwyższy poziom dofinasowania) – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

  1. Wyższych kwoty dotacji w ramach wszystkich części Programu kształtują się do poziomu:

– w Części 1) Programu (podstawowy poziom dofinasowania) –  66 tys. zł,

– w Części 2) Programu (podwyższony poziom dofinasowania)  – 99 tys. zł,

– w Części 3) Programu (najwyższy poziom dofinasowania) – 135 tys. zł.

Wyżej wymienione kwoty to najwyższe poziomy dofinansowania uwzględniające  wybrane źródło ciepła, kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

  1. Przeprowadzenia audytu energetycznego w przypadku ubiegania się o kompleksową termomodernizację: dodatkowa kwota za audyt energetyczny do 1200 zł nie wliczana do każdej części  poziomu dofinasowania.
  2. Możliwości złożenia drugiego wniosku o dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła.
  3. Możliwość uzyskania dotacji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emisyjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w przypadku, gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu.
  4. Możliwość uzyskania kredytu bankowego z dotacją na częściową spłatę zobowiązania na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku.

 

Pozostałe informacje znajdują się na stronie Programu Czyste Powietrze https://czystepowietrze.gov.pl/

Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

 

30 marca 2023

 

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko. Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru
w najbliższym środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.
Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych, ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą. Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

– Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej;– Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np. spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne;
– REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne;– Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów –  Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT)  – tu sprawdzisz czy wykonawca jest czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane
w internecie. Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują usługę wyłącznie pod warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”- bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący.
Z korzyścią dla środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!